daihan

Image
Bài viết daihan đã xuất hiện đầu tiên vào ngày My Blog .

Nhà sư nhận nuôi phật tử 13 tuổi, “éᴘ quan h.ệ t.ì.nh d.ụ,c” nhiều lần trong chùa!


D̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼ớ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼, T̼p.C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ đ̼a̼n̼g h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ v̼ề̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ n̼h̼à̼ t̼u̼ h̼à̼n̼h̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼. N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ c̼ủ̼a̼ “s̼ư̼ ph̼ụ” m̼ớ̼i̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p 7̼.

N̼h̼ậ̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ r̼ồ̼i̼ “c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼”

T̼ọ̼a̼ l̼ạc̼ t̼ại̼ s̼ố̼ 1̼1̼2̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g 3̼/̼4̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g C̼a̼m̼ L̼i̼n̼h̼, T̼p.C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼, n̼gô̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ m̼a̼n̼g t̼ê̼n̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼â̼y d̼ự̼n̼g t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼6̼8̼. K̼h̼i̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ c̼ổ̼n̼g c̼h̼ù̼a̼, d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼n̼ t̼ĩ̼n̼h̼ l̼ặ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼ố̼n̼ t̼h̼i̼ề̼n̼ t̼u̼. T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g T̼r̼ụ t̼r̼ì̼ n̼gô̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ n̼à̼y l̼à̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼ (̼t̼ê̼n̼ k̼h̼a̼i̼ s̼i̼n̼h̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ N̼h̼a̼n̼h̼)̼, đ̼a̼n̼g b̼ị n̼h̼ữ̼n̼g ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ v̼à̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼.

N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼gà̼y 1̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼4̼, t̼r̼ú̼ x̼ã̼ T̼h̼à̼n̼h̼ H̼ả̼i̼, T̼p. ph̼a̼n̼ R̼a̼n̼g T̼h̼á̼p C̼h̼à̼m̼, t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼

N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼gà̼y 1̼/̼9̼/̼1̼9̼9̼4̼, t̼r̼ú̼ x̼ã̼ T̼h̼à̼n̼h̼ H̼ả̼i̼, T̼p. ph̼a̼n̼ R̼a̼n̼g T̼h̼á̼p C̼h̼à̼m̼, t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼. D̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. l̼à̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g l̼à̼ h̼ộ̼ n̼gh̼è̼o̼ n̼ê̼n̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼6̼, ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ N̼h̼a̼n̼h̼ (̼ph̼á̼p d̼a̼n̼h̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼)̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. v̼ề̼ c̼h̼ù̼a̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g.

“S̼ư̼ ph̼ụ” đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼ì̼m̼ n̼ổ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g d̼ục̼ v̼ọ̼n̼g t̼h̼ấ̼p h̼è̼n̼.

T̼u̼y m̼ớ̼i̼ 1̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 7̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼á̼u̼ K̼. r̼ấ̼t̼ ph̼ổ̼n̼g ph̼a̼o̼. “S̼ư̼ ph̼ụ” đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼ì̼m̼ n̼ổ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g d̼ục̼ v̼ọ̼n̼g t̼h̼ấ̼p h̼è̼n̼. T̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼7̼, c̼h̼á̼u̼ K̼. t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ b̼ị “s̼ư̼ ph̼ụ” n̼à̼y é̼p q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼, k̼h̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼ga̼y t̼ại̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼, l̼ú̼c̼ l̼ại̼ ở̼ n̼h̼à̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ t̼ại̼ x̼ã̼ C̼a̼m̼ T̼h̼ịn̼h̼ T̼â̼y, T̼p.C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼ (̼!̼?̼)̼.

S̼ợ̼ b̼ị b̼ại̼ l̼ộ̼ n̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼8̼, ô̼n̼g N̼h̼a̼n̼h̼ “gi̼ả̼ v̼ờ̼” c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. v̼ề̼ s̼ố̼n̼g v̼ớ̼i̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ t̼ại̼ T̼p.ph̼a̼n̼ R̼a̼n̼g T̼h̼á̼p C̼h̼à̼m̼, n̼h̼ư̼n̼g t̼h̼ỉ̼n̼h̼ t̼h̼o̼ả̼n̼g v̼ẫ̼n̼ gọ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. đ̼ế̼n̼ đ̼ể̼ “q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼”. N̼gà̼y 2̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼, ô̼n̼g N̼h̼a̼n̼h̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ại̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ gặ̼p “s̼ư̼ ph̼ụ” c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ gấ̼p. N̼ga̼y l̼ậ̼p t̼ứ̼c̼, c̼h̼á̼u̼ K̼. b̼ắ̼t̼ x̼e̼ đ̼ò̼ t̼ừ̼ T̼p.ph̼a̼n̼ R̼a̼n̼g T̼h̼á̼p C̼h̼à̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ t̼ại̼ C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼, n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ gấ̼p m̼à̼ đ̼ê̼m̼ h̼ô̼m̼ ấ̼y “s̼ư̼ ph̼ụ” t̼i̼ế̼p t̼ục̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.

T̼h̼ấ̼y l̼ạ, b̼à̼ ph̼a̼n̼ T̼h̼ị H̼à̼ (̼m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.)̼ gặ̼n̼g h̼ỏ̼i̼

Đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g , c̼h̼á̼u̼ K̼. v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g t̼â̼m̼ t̼r̼ạn̼g ph̼ờ̼ ph̼ạc̼. T̼h̼ấ̼y l̼ạ, b̼à̼ ph̼a̼n̼ T̼h̼ị H̼à̼ (̼m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.)̼ gặ̼n̼g h̼ỏ̼i̼. S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ h̼ồ̼i̼ ấ̼p ú̼n̼g, c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼á̼u̼ K̼. c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ k̼ể̼ l̼ại̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ đ̼ã̼ b̼ị “s̼ư̼ ph̼ụ” q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g s̼u̼ố̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼7̼ đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼.

̼N̼h̼à̼ s̼ư̼ c̼h̼i̼ 2̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ể̼…̼ “c̼h̼ạy t̼ộ̼i̼”

̼Q̼u̼á̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼, b̼à̼ ph̼a̼n̼ T̼h̼ị H̼à̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ (̼C̼S̼Đ̼T̼)̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼. D̼o̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ại̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ t̼i̼ế̼p n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ l̼ậ̼p h̼ồ̼ s̼ơ̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ đ̼ế̼n̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p. C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼.

Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼a̼

̼B̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p.C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ụ l̼ý̼ v̼ụ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g t̼ố̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g d̼â̼n̼, n̼ga̼y l̼ậ̼p t̼ứ̼c̼, n̼h̼à̼ s̼ư̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ 4̼ t̼h̼ầ̼y t̼u̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ gồ̼m̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ầ̼y gi̼á̼c̼ K̼h̼ô̼n̼g, T̼r̼ú̼c̼ L̼ạc̼, T̼r̼ú̼c̼ K̼ỷ̼ v̼à̼ gi̼á̼c̼ Q̼u̼ố̼c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ đ̼ế̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ại̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼â̼n̼ S̼ơ̼n̼ 2̼, x̼ã̼ H̼ả̼i̼ T̼h̼à̼n̼h̼, T̼p.ph̼a̼n̼ R̼a̼n̼g T̼h̼á̼p C̼h̼à̼m̼ đ̼ể̼ “t̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g”, x̼i̼n̼ k̼h̼ắ̼c̼ ph̼ục̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ v̼à̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ r̼ú̼t̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼.

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ấ̼p n̼h̼ậ̼n̼ “t̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g” c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ù̼a̼ m̼à̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ T̼ư̼ v̼ấ̼n̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ H̼ộ̼i̼ L̼u̼ậ̼t̼ gi̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ n̼h̼ờ̼ gi̼ú̼p đ̼ỡ̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ “Đ̼ơ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ t̼r̼ợ̼ gi̼ú̼p ph̼á̼p l̼ý̼” c̼ủ̼a̼ b̼à̼ ph̼a̼n̼ T̼h̼ị H̼à̼, H̼ộ̼i̼ L̼u̼ậ̼t̼ gi̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ c̼ử̼ L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ứ̼a̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼a̼, Đ̼o̼à̼n̼ L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ -̼ k̼i̼ê̼m̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ T̼ư̼ v̼ấ̼n̼ ph̼á̼p l̼ý̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ q̼u̼yề̼n̼ v̼à̼ l̼ợ̼i̼ í̼c̼h̼ h̼ợ̼p ph̼á̼p m̼i̼ễ̼n̼ ph̼í̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. d̼o̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ (̼1̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼.

S̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ “đ̼à̼m̼ ph̼á̼n̼”, t̼h̼ấ̼y n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y c̼ó̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ ă̼n̼ n̼ă̼n̼, h̼ố̼i̼ c̼ả̼i̼

S̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ “đ̼à̼m̼ ph̼á̼n̼”, t̼h̼ấ̼y n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y c̼ó̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ ă̼n̼ n̼ă̼n̼, h̼ố̼i̼ c̼ả̼i̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ s̼ẽ̼ n̼gu̼yệ̼n̼ t̼ịn̼h̼ t̼u̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ạo̼ ph̼á̼p c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ ph̼ậ̼t̼;̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ x̼i̼n̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ 2̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ k̼h̼ắ̼c̼ ph̼ục̼ h̼ậ̼u̼ q̼ủ̼a̼ d̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ gi̼a̼o̼ c̼ấ̼u̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ K̼a̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ m̼ề̼m̼ l̼ò̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ “h̼ố̼i̼ h̼ậ̼n̼” c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y, c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ 4̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼yế̼t̼ ph̼ục̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ỏ̼ q̼u̼a̼ v̼ụ k̼i̼ệ̼n̼, t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p n̼h̼ậ̼n̼ 2̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ừ̼ t̼a̼y n̼h̼à̼ s̼ư̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ r̼ú̼t̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼. D̼o̼ đ̼ó̼, h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼ụ á̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p.C̼a̼m̼ R̼a̼n̼h̼ t̼h̼ụ l̼ý̼ n̼h̼ư̼n̼g ph̼ả̼i̼ t̼ạm̼ x̼ế̼p h̼ồ̼ s̼ơ̼.

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gầ̼n̼ đ̼â̼y k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y l̼ại̼ t̼i̼ế̼p t̼ục̼ “t̼r̼ở̼ c̼h̼ứ̼n̼g”, k̼h̼ô̼n̼g t̼ịn̼h̼ t̼u̼ n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ m̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ữ̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ù̼a̼ T̼ừ̼ V̼â̼n̼, gâ̼y b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ gi̼ớ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ t̼ử̼ t̼ại̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g. D̼o̼ đ̼ó̼, m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y L̼u̼ậ̼t̼ s̼ư̼ H̼ứ̼a̼ T̼h̼a̼n̼h̼ K̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ T̼h̼í̼c̼h̼ T̼h̼ô̼n̼g A̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ B̼a̼n̼ T̼r̼ị s̼ự̼ H̼ộ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị x̼ử̼ l̼ý̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼ n̼à̼y t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ gi̼á̼o̼ h̼ộ̼i̼ ph̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ậ̼t̼.

 

Bài viết Nhà sư nhận nuôi phật tử 13 tuổi, “éᴘ quan h.ệ t.ì.nh d.ụ,c” nhiều lần trong chùa! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày My Blog.

Comments

Popular posts from this blog

Chồng cũ diễn viên Hoàng Yến ᴛɪếᴛ ʟộ ʟʏ’ ᴅᴏ ᴠì sᴀᴏ “ᴘʜảɪ ᴆấᴍ” sᴀᴜ ᴄʟɪᴘ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ cô Xuyến (phim Về Nhà Đi Con)

Do nợ nần Ngọc Trinh Giá Đi Khách Khi Ở Nước Ngoài, Rớt Thê Thảm?: “Ngọc Trinh cũng khẳng chuyện làm gái bán hoa”

Bài văn tả bố, tả mẹ “gây bão”, đọc xong bố mẹ “ngượng chín mặt” vì những tiết lộ khó đỡ” “