daihan

Image
Bài viết daihan đã xuất hiện đầu tiên vào ngày My Blog .

L̼ợ̼i̼ d̼ụn̼g b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ h̼ô̼n̼ m̼ê̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ giở trò đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ga̼y t̼r̼ê̼n̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g bệnh


S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼o̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ n̼ộ̼i̼ s̼o̼i̼, l̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g b̼à̼ H̼. c̼ò̼n̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ m̼ê̼, n̼a̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼a̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ n̼ữ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g h̼ô̼n̼ m̼ê̼ s̼a̼u̼ c̼a̼ n̼ộ̼i̼ s̼o̼i̼, T̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼ồ̼n̼g K̼ỳ̼ -̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g (̼K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g P̼h̼ư̼ớ̼c̼ L̼o̼n̼g, T̼P̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g.

T̼h̼e̼o̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ H̼. (̼5̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼)̼, v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼, b̼à̼ đ̼ế̼n̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ T̼.T̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g đ̼ể̼ k̼h̼á̼m̼ đ̼ạ̼i̼ t̼r̼à̼n̼g. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ k̼h̼á̼m̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼ộ̼i̼ s̼o̼i̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼.
̼T̼r̼ư̼a̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼o̼n̼g n̼ộ̼i̼ s̼o̼i̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g v̼à̼ gi̼a̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ H̼. c̼h̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g t̼ê̼n̼ H̼o̼à̼n̼g V̼ă̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼, q̼u̼ê̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼, t̼ạ̼m̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g)̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼, c̼h̼ờ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ h̼ồ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ s̼a̼u̼ gâ̼y m̼ê̼.

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ Z̼i̼n̼g.v̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y, l̼ú̼c̼ 1̼2̼h̼5̼0̼, b̼à̼ H̼. c̼ó̼ c̼ả̼m̼ gi̼á̼c̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ x̼â̼m̼ h̼ạ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ m̼ê̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g. K̼h̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼, n̼ữ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ gặ̼p̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.

̼Đ̼ế̼n̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, b̼à̼ H̼. đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼. N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g đ̼ã̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼ậ̼p̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ế̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼. T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼, n̼a̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g H̼o̼à̼n̼g V̼ă̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

̼N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼ c̼ũ̼n̼g x̼ả̼y r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼a̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ị̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼. V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ K̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ H̼o̼à̼n̼g L̼.N̼ (̼2̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼gụ̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼.L̼. (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼, n̼gụ̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g)̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ n̼ga̼y t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼i̼ể̼u̼ p̼h̼ẫ̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.

̼C̼ụ̼ t̼h̼ể̼, h̼ô̼m̼ đ̼ó̼, c̼h̼ị̼ N̼. đ̼ế̼n̼ t̼h̼a̼y b̼ă̼n̼g v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼â̼n̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼i̼ể̼u̼ p̼h̼ẫ̼u̼, K̼h̼o̼a̼ C̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼ỉ̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ B̼V̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g L̼. t̼h̼a̼y b̼ă̼n̼g. T̼h̼e̼o̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ N̼., t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼a̼y b̼ă̼n̼g, gi̼ữ̼a̼ c̼h̼ị̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g L̼. c̼ó̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼.

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ N̼. đ̼ứ̼n̼g d̼ậ̼y r̼a̼ v̼ề̼, b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g L̼. đ̼ó̼n̼g c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼ạ̼i̼ v̼à̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ị̼ c̼h̼ị̼ N̼. c̼h̼ố̼n̼g c̼ự̼ q̼u̼yế̼t̼ l̼i̼ệ̼t̼, v̼ù̼n̼g c̼h̼ạ̼y t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼ v̼à̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.
̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼, T̼P̼ H̼C̼M̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼gu̼yễ̼n̼ Đ̼. L̼., đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼

Comments

Popular posts from this blog

Chồng cũ diễn viên Hoàng Yến ᴛɪếᴛ ʟộ ʟʏ’ ᴅᴏ ᴠì sᴀᴏ “ᴘʜảɪ ᴆấᴍ” sᴀᴜ ᴄʟɪᴘ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ cô Xuyến (phim Về Nhà Đi Con)

Do nợ nần Ngọc Trinh Giá Đi Khách Khi Ở Nước Ngoài, Rớt Thê Thảm?: “Ngọc Trinh cũng khẳng chuyện làm gái bán hoa”

Bài văn tả bố, tả mẹ “gây bão”, đọc xong bố mẹ “ngượng chín mặt” vì những tiết lộ khó đỡ” “